Els indicis d’afectació per fibres d’amiant identificats fins ara en els exàmens mèdics fets a part de la plantilla de Metro corresponen a possibles exposicions anteriors a la detecció de determinats materials amb contingut d’amiant. En tot cas, són manifestacions pleurals benignes que, segons la legislació, no es poden considerar malalties professionals.