TMB continua avançant en el tractament responsable i diligent de la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro i està desenvolupant diferents línies de treball amb diferents empreses especialitzades per portar a terme amb la màxima rapidesa les tasques de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats, a més de la formació i vigilància de la salut dels treballadors.

Amb aquest objectiu s’està fent un inventari exhaustiu d’aquests materials, tant a la xarxa de transport com a les dependències i als vehicles de tot tipus.

L’inventari complet és el punt de partida d’un pla de desamiantació que caldrà desenvolupar els propers anys, en funció dels recursos disponibles. Entre els punts d’actuació preferent hi ha la retirada de les planxes de fibrociment (amiant no friable) de la coberta de l’estació de Verneda, que és farà l’any 2019.