Recentment, a partir de l’experiència de Metro de Madrid, s’han realitzat anàlisis en la pintura bituminosa que revesteix les caixes metàl·liques dels trens. En els cas dels trens més antics, els de les sèries 3000 i 4000, un cop analitzades les mostres de pintura antisoroll dels 210 cotxes que integren les dues sèries, son 94 els que han donat algun positiu, mentre que els 116 restants han resultat negatius. La substància detectada, en una baixa proporció, és un derivat de l’amiant que es troba en estat no friable (que no desprèn fibres) i ben conservat, raó per la qual no representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació.

Pel que fa als components elèctrics i mecànics, en la revisió a què s’estan sotmetent els trens de les sèries s’han identificat bàsicament algunes volanderes i juntes aïllants.