Els minerals d’asbest, també anomenat amiant, tenen fibres llargues i resistents que es poden separar, són suficientment flexibles com per ser entrellaçades i, a més, resisteixen altes temperatures. Gràcies a aquestes característiques especials, s’ha fet servir en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de construcció (teules per al recobriment de teulades, rajoles i taulells, productes de paper i productes de ciment amb asbest), productes de fricció (embragatge d’automòbils, frens, components de la transmissió), matèries tèxtils termoresistents, pintures, volanderes, envasos, paqueteria i revestiments, equips de protecció individual, productes de vermiculita o de talc, etc.