Pel que respecta al personal jubilat a temps parcial, a tots els efectes es considera personal actiu i, per tant, susceptible de realitzar-li aquest reconeixement mèdic en les mateixes condicions referides anteriorment.

Al personal passiu que en el moment actual és baixa d’empresa per qualsevol motiu (jubilació, excedència, incapacitat permanent, pagament directe, etc.) i que estigui inclòs en el grup de treballadors potencialment exposats, el servei de prevenció els està remetent una carta certificada informativa perquè, tal com preveu la normativa vigent, puguin posar en coneixement del sistema públic de salut la seva potencial exposició a materials amb amiant (“MCA”, sigles en castellà), i, d’aquesta manera, puguin tenir-los en consideració per entrar en el programa de vigilància postocupacional tal com consta al RD 396/2006.