TMB ha fet i continua fent mesuraments de mostres d’aire en tot tipus d’espais i vehicles, amb resultats sempre negatius pel que fa a possibles escenaris d’exposició al risc d’amiant. Per tant, les condicions ambientals de la xarxa són segures per als treballadors i els usuaris.