Situació de l’amiant a la xarxa de metro de Barcelona

El pasillo de acceso a los lavabos de Catalunya L-3 está recubierto de paneles de un material denominado Glasal que fue fabricado por la empresa Uralita.
Estas placas están compuestas de cemento con fibras de amianto, comprimidas y auto-clavadas, sobre las que se aplica en una de sus caras una pintura mineral de color blanco.
La cara de color blanco es la que se aprecia visualmente y la capa con fibrocemento está oculta hacia el hastial. Este material es intrínsecamente no friable, es decir que no libera fibras al ambiente.

El material presentaba algunas zonas con roturas, dejando visible la capa de fibrocemento. Con la finalidad de evitar la posible liberación de fibras por estas partes, se encapsuló estas zonas en fecha 24-01-2019.

El procedimiento realizado fue:

1.- Aspirado con filtro absoluto HEPA.
2.- Limpieza (sin rascado) de la superficie a encapsular con un trapo saturado con producto encapsulante.
3.- Aplicación manual del encapsulado sobre la superficie previsiblemente rota.
4.- Aplicación de capa final con una pintura bituminosa que tiene la función de:
señalización de la zona tratada,
• protección del encapsulado,
• protección mecánica y física,
• resistencia a altas temperaturas,
• resistente a la tracción,
• no es tóxico,
• no es inflamable,
• durabilidad a la intemperie
• y alta elasticidad.

Por cuestión de dimensiones, la retirada de este material requiere de un Plan Específico de Trabajo y actualmente se está trabajado en éste para establecer una fecha de programación de retirada.
En conclusión, este material no presenta un riesgo para la salud mientras no se realice ninguna agresión mecánica sobre éste.

A l’apartat Documents d’aquesta web monogràfica sobre l’amiant es publiquen totes les novetats que es van produint. En aquest sentit, la Nota de Servei MM/04/19, publicada el 25 d’abril de 2019, informa que en els convertidors estàtics de la sèrie 500 (72KVA) i en el inversor de 6KVA, amb la documentació rebuda per part del fabricant i després del procés d’identificació i caracterització segons procediment 281.01 no s’han trobat evidències de materials d’amiant

Si, només cal trucar al telèfon 934 171 559 per sol·licitar dia de visita.

Tots els resultats obtinguts han estat inferiors a: < 0,01 fibres/cm³ (aquest valor es considera com a valor de descontaminació). A l’apartat Documents d’aquesta mateixa web pots consultar el detall.

Prop de 3 milions d’euros en treballs relacionats amb la protecció de la salut, els mesuraments ambientals i el desamiantatge . A més, s’ha posat en marxa el procés de compra de 42 nous trens, amb un cost de 447 milions d’euros, que substituiran en quatre anys els més antics de la xarxa, que circulen per les L1 i L3, que són els que contenen a la pintura un derivat de l’amiant, en una baixa proporció, tot i que es troba en bones condicions i no desprenen fibres.

Està previst que en 4 anys s’hagi retirat o encapsulat del 95% dels elements de fibrociment. Coincidint amb els dies de Setmana Santa, s’eliminarà una de les concentracions més importants de fibrociment, la de l’estació de Verneda, i properament s’actuarà al taller de la Sagrera i al passadís d’enllaç L3-L4 de Passeig de Gracia. Les retirades són constants, actuant en una mitjana de quatre llocs cada setmana (uns 80 m²).

Los trabajadores expuestos al amianto presentan un riesgo de cáncer de pulmón cinco veces mayor al de los no expuestos y en el momento actual, el conocimiento científico nos indica que por agregación de riesgos el tabaco es el tóxico que se asocia con un factor supraaditivo incrementado hasta por cincuenta el riesgo, propio de cada factor por separado, de desarrollar un cáncer broncopulmonar.
La combinación de tabaco y asbesto también crea un riesgo mucho mayor para el desarrollo de mesotelioma y otros tipos de cánceres.
Los cigarrillos tienen muchas sustancias químicas nocivas que dañan los pulmones y se pueden considerar una de las principales causas de cáncer broncopulmonar y otros.

Las personas que fuman y han estado expuestos al asbesto también tienen mayor probabilidad de padecer EPOC que las personas que no han estado expuestas al amianto

El periodo es muy variable y se relaciona con el nivel de exposición, de tal manera que frente a exposiciones altas los daños pueden aparecer a los pocos años hasta la aparición de cáncer después de 20-40 años desde el inicio de la exposición.

Cualquier trabajador, aunque no pertenezca a ninguno de los colectivos incluidos en la vigilancia específica y no haya sido expuesto al amianto, puede acogerse a la campaña de detección de enfermedades respiratorias donde se someterá a un examen de salud anual que constará de:

Historia laboral anterior: revisión y actualización.

Historia clínica: revisión y actualización, especialmente de hábito de consumo de tabaco y síntomas respiratorios.

Exploración clínica específica que incluye:
– Inspección con búsqueda concreta de acropaquias.
– Auscultación. Incluir búsqueda de crepitantes.

Estudio funcional respiratorio (espirometría)

Pruebas de diagnóstico por la imagen: radiología de tórax o TACAR para el diagnóstico de enfermedades derivadas de la exposición al amianto (periodicidad 1-3 años)e) Consejo sanitario antitabaco.

L’amiant és un material fibrós que és mecànicament sòlid i molt resistent a la calor i a l’atac dels productes químics. Es pot manipular formant teixits per reforçar el ciment i els plàstics.

Els minerals d’asbest, també anomenat amiant, tenen fibres llargues i resistents que es poden separar, són suficientment flexibles com per ser entrellaçades i, a més, resisteixen altes temperatures. Gràcies a aquestes característiques especials, s’ha fet servir en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de construcció (teules per al recobriment de teulades, rajoles i taulells, productes de paper i productes de ciment amb asbest), productes de fricció (embragatge d’automòbils, frens, components de la transmissió), matèries tèxtils termoresistents, pintures, volanderes, envasos, paqueteria i revestiments, equips de protecció individual, productes de vermiculita o de talc, etc.

A principis de la dècada del 2000 va començar a prohibir-se als països desenvolupats i el seu ús va quedar totalment prohibit a la Unió Europea des del 2005, encara que es continua utilitzant en alguns països en vies de desenvolupament. A Espanya es va prohibir la comercialització de l’amiant l’any 2001.

TMB forma part del Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) des del 1987, abans de la seva prohibició. Des de llavors, es fa un seguiment de la presència d’amiant en instal·lacions de Metro en virtut del qual es coneix que aquesta presència es dóna principalment en forma de planxes de fibrociment utilitzades com a cobertura en la construcció d’edificis i dependències. Si esta en bon estat i no es manipula, aquest material no desprèn fibres i, per tant, no comporta cap perill per als treballadors i usuaris.

Fruit d’aquest coneixement, s’han retirat de manera segura i controlada elements de construcció amb algun contingut d’amiant, per exemple amb motiu d’obres de reforma de dependències (en diferents obres s’han retirat cap a 3.000 metres quadrats de material amb fibres d’amiant).

Actualment, es continuen desamiantant cambres tècniques i altres instal·lacions i durant els dies de la Setmana Santa del 2019 s’ha previst la retirada total del sostre fals de l’estació de Verneda.

Entre els anys 2001 i 2003, Metro de Barcelona va substituir, dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000, els components del sistema elèctric que se sabia que contenien amiant, amb les condicions adequades de prevenció i seguretat laboral.

Recentment, a partir de l’experiència de Metro de Madrid, s’han realitzat anàlisis en la pintura bituminosa que revesteix les caixes metàl·liques dels trens. En els cas dels trens més antics, els de les sèries 3000 i 4000, un cop analitzades les mostres de pintura antisoroll dels 210 cotxes que integren les dues sèries, son 94 els que han donat algun positiu, mentre que els 116 restants han resultat negatius. La substància detectada, en una baixa proporció, és un derivat de l’amiant que es troba en estat no friable (que no desprèn fibres) i ben conservat, raó per la qual no representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació.

Pel que fa als components elèctrics i mecànics, en la revisió a què s’estan sotmetent els trens de les sèries s’han identificat bàsicament algunes volanderes i juntes aïllants.

TMB continua avançant en el tractament responsable i diligent de la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro i està desenvolupant diferents línies de treball amb diferents empreses especialitzades per portar a terme amb la màxima rapidesa les tasques de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats, a més de la formació i vigilància de la salut dels treballadors.

Amb aquest objectiu s’està fent un inventari exhaustiu d’aquests materials, tant a la xarxa de transport com a les dependències i als vehicles de tot tipus.

L’inventari complet és el punt de partida d’un pla de desamiantació que caldrà desenvolupar els propers anys, en funció dels recursos disponibles. Entre els punts d’actuació preferent hi ha la retirada de les planxes de fibrociment (amiant no friable) de la coberta de l’estació de Verneda, que és farà l’any 2019.

Quan s’identifica un nou element amb contingut d’amiant, s’incorpora al Registre d’Amiant de TMB, que es pot consultar al lloc web de l’amiant que TMB ha posat en marxa.

Se senyalitzen tots els equips i instal·lacions identificats com a material amb contingut d’amiant (MCA), tot indicant la presència d’amiant i les normes de seguretat que cal seguir. Si cal, la senyalització també indicarà les restriccions d’accés, cobertura d’armaris o cofres, prohibicions, etc.

Els treballs de manipulació d’aquestes peces els fan empreses especialitzades amb màxima seguretat.

L’empresa continuarà desenvolupant el pla de gestió de materials amb continguts amb el màxim rigor i en diàleg permanent amb els afectats i amb tota la plantilla, seguint tots els protocols de salut i en contacte amb l’Agència de Salut Pública.

Properament, TMB posarà en marxa una licitació per a l’adquisició de 42 trens per substituir els de les sèries 3000 i 4000, amb una antiguitat superior a 30 anys, en els quals recentment s’han identificat alguns components amb contingut d’amiant.

L’amiant només és perillós si es fragmenta i les fibres que desprèn es transmeten per via aèria (en forma de pols d’amiant); si s’inhalen, aquestes fibres poden provocar malalties greus. Tot i això, aquestes malalties es presenten, rarament, entre les persones que no hi han estat exposades. L’amiant no provoca danys si no es manipula. Només és perillós si es talla, perfora o es fa malbé d’alguna altra manera.

S’han efectuat i es continuaran efectuant nombrosos mesuraments d’aire ambientals i personals a tallers de manteniment, andanes d’estacions, trams de túnel, activitats de manteniment, de conducció de trens, instal·lacions, etcètera.

Fins ara, s’han pres més d’un centenar de mostres d’aire en el procés d’avaluació del risc. Tots els resultats obtinguts han estat inferiors a: < 0,01 fibres/cm³ (aquest valor es considera com a valor de descontaminació).

Des de l’any 2002 ja s’estaven fent revisions mèdiques al personal de Metro que, en el seu moment, es coneixia que podia haver estat en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant. Aquestes revisions mèdiques seguien les indicacions de les autoritats sanitàries, tant pel que fa al personal en actiu com al personal passiu que s’ha anat jubilant al llarg d’aquests anys.

No ha estat fins recentment que s’ha constatat la presencia de materials amb continguts d’amiant a ubicacions desconegudes fins al moment actual. Aquesta situació ha fet absolutament necessari ampliar el nombre de persones susceptibles de fer-se revisions mèdiques específiques. i, en aquest sentit, el 12 de El novembre del 2018 es van iniciar el procés de reconeixements mèdics a tot el personal de Metro que, al llarg de la seva vida professional, hagi pogut estar en escenaris potencials de risc relacionats amb aquest material.

La realització d’aquestes revisions i el seu estudi mèdic mitjançant una tomografia axial computada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia de tòrax, permetrà diagnosticar lesions toràciques de manera precoç.

Pel que respecta al personal jubilat a temps parcial, a tots els efectes es considera personal actiu i, per tant, susceptible de realitzar-li aquest reconeixement mèdic en les mateixes condicions referides anteriorment.

Al personal passiu que en el moment actual és baixa d’empresa per qualsevol motiu (jubilació, excedència, incapacitat permanent, pagament directe, etc.) i que estigui inclòs en el grup de treballadors potencialment exposats, el servei de prevenció els està remetent una carta certificada informativa perquè, tal com preveu la normativa vigent, puguin posar en coneixement del sistema públic de salut la seva potencial exposició a materials amb amiant (“MCA”, sigles en castellà), i, d’aquesta manera, puguin tenir-los en consideració per entrar en el programa de vigilància postocupacional tal com consta al RD 396/2006.

TMB aplica estrictament les normatives sobre prevenció de riscos laborals, també pel que fa a les garanties de seguretat dels treballadors subcontractats a partir de l’aplicació del RD del 2004 en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

TMB ha fet i continua fent mesuraments de mostres d’aire en tot tipus d’espais i vehicles, amb resultats sempre negatius pel que fa a possibles escenaris d’exposició al risc d’amiant. Per tant, les condicions ambientals de la xarxa són segures per als treballadors i els usuaris.

La TACAR permet descartar o detectar patologies relacionades amb l’amiant. D’entre les no malignes, les més habituals són les plaques pleurals, amb o sense calcificacions, que són engrossiments locals de la pleura. De fet, són la manifestació més comuna de l’exposició a l’amiant i entre el 3% i el 14% de treballadors exposats les poden tenir, tot i que també poden produir-se per altres causes.

Aquestes plaques pleurals són sempre asimptomàtiques, no tenen repercussió sobre la funció respiratòria i no incrementen el risc de patir càncer. També es podran detectar altres lesions asimptomàtiques com les fibrosis pericardíaques localitzades, l’embassament pleural benigne o l’atelèctasi rodona.
L’amiant també pot causar l’asbestosi pulmonar, una malaltia respiratòria per afectació fibròtica del parènquima pulmonar, que provoca tos seca, dispnea (dificultat respiratòria) i, en funció del grau d’afectació, diferents nivells d’insuficiència respiratòria.

La TACAR també permet detectar nòduls pulmonars mínims, lesions rodones o ovalades que, en la meitat dels casos, corresponen a lesions benignes causades per infeccions o bé restes cicatricials, però que també poden ser malignes. Per tant, és la tècnica de diagnòstic per la imatge recomanada per la detecció inicial de neoplàsies relacionades amb l’amiant com són el mesotelioma (pleural, pericàrdic o peritoneal).

Els indicis d’afectació per fibres d’amiant identificats fins ara en els exàmens mèdics fets a part de la plantilla de Metro corresponen a possibles exposicions anteriors a la detecció de determinats materials amb contingut d’amiant. En tot cas, són manifestacions pleurals benignes que, segons la legislació, no es poden considerar malalties professionals.

Qualsevol treballador, encara que no pertanyi a cap d’aquests col·lectius inclosos en la vigilància específica i no hagi estat exposat a l’amiant, durant aquest propers mesos, pot acollir-se a la campanya de detecció de malalties respiratòries que inclou la realització d’una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR) i, d’aquesta manera, descartar qualsevol sospita.

No té sentit adoptar mesures com el rentat centralitzat de roba del treball que no pot haver estat en contacte amb fibres d’amiant. Tot els treballs d’eliminació o manipulació de materials amb contingut d’amiant els duen a terme empreses especialitzades amb un compliment estricte de la llei i les màximes mesures de seguretat.

Resol els teus dubtes!

captcha