El context

La presència d’amiant a Metro és el problema que més preocupa actualment a TMB.

La Companyia està fent un gran esforç, tècnic, humà i econòmic per abordar-lo, amb compliment de tota la normativa i més enllà, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública i el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i en diàleg amb els representants dels treballadors a través del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i del Comitè d’Empresa.

La determinació de la Direcció de TMB és donar prioritat a la salut i seguretat de treballadores i treballadors i també d’usuaris.

Els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament aplicats a Espanya durant força anys de la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció, també a les infraestructures i vehicles de transport. A causa dels seus efectes nocius per a la salut, la prohibició de fabricar-ne es va produir el 2000 i la de vendre’n el 2002.

TMB és conscient de la presència d’amiant en les seves instal·lacions i vehicles des de fa més de 30 anys: el 1987 va entrar al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA). Des d’aleshores ha actuat segons la normativa i d’acord amb els coneixements de cada moment.

TMB està gestionant aquesta problemàtica amb el màxim rigor i transparència, en diàleg permanentment amb els representants dels treballadors. Tota la informació de la gestió que s’està portant a terme es troba disponible en aquesta web monogràfica.

La presència de l’amiant és un problema ambiental de tot el país. Segons un informe recentment publicat pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat, “les quantitats de fibrociment presents encara a Catalunya, a principis de 2017, s’estimaven en uns 4.074.739 de tones de fibrociment i entre les 5.735 tones i les 29.735 tones de material friable”.

SECCIONS DE LA WEB

El context

On s’hi publicaran post referents a la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Salut

Es tracta d’un espai on s’informarà de tots els aspectes relacionats amb la salut dels treballadors del Metro de Barcelona, relacionats amb la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Comunicats

Es tracta d’un espai on s’hi recopilen tots els comunicats, interns i externs, sobre la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Informació del web

On s’hi trobarà l’objectiu del web i les normes de participació.

Ves-hi

Surt de dubtes!

Una secció de preguntes i respostes on els treballadors, anònimament i sempre que acompleixin les normes de participació, tindran la possibilitat de fer preguntes relacionades amb la presència de l’amiant al metro de Barcelona, les mesures de protecció que s’hagin pres i qualsevol altre qüestió que preocupi als treballadors de Metro de Barcelona. Les preguntes, un cop contestades per la direcció, es publicaran al mateix espai.

Ves-hi

Documents

Es tracta d’un espai on s’hi recopila tota la informació, informes tècnics i altres documents que es vagin generant sobre la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Enllaços d'interès

Accés directe als lloc web amb la normativa i llocs d’interès, relacionats amb la situació de l’amiant a nivell nacional i europeu.

Ves-hi

Per accedir-hi es pot fer directament a l’adreça www.metrorespon-amiant.cat o bé a través de l’accés habilitat a la intranet corporativa.