El context

Durant la segona meitat del segle XX els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament aplicats en el sector de la construcció i els equipaments d’acord amb la normativa de l’època.

A partir de l’any 1987, quan Metro va tenir coneixement dels riscos potencials de l’amiant, va iniciar un procés d’eliminació i substitució dels materials que tenien aquest component.

L’any 2000 es va prohibir a Espanya la fabricació de material amb contingut d’amiant i a finals de 2001 es prohibeix la seva comercialització a causa dels seus efectes nocius per a la salut.

Entre els anys 2001 i 2003 Metro de Barcelona va substituir dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000 els components del sistema elèctric que se sabia que contenien amiant, amb les condicions adequades de prevenció i seguretat laboral.

Recentment, a partir de l’experiència de Metro de Madrid, s’han realitzat anàlisis en la pintura bituminosa antisoroll que revesteix les caixes metàl·liques dels trens de les sèries 3000, 4000 i 2000, i una part de les mostres ha revelat la presència d’una baixa proporció (5-10%) de crisòtil, una variant de l’amiant, en estat no friable (que no desprèn fibres). Aquest material, si es troba ben conservat, no representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació.

En aquest context, s’estan desenvolupant diferents línies de treball segons el tipus de material i els llocs on es troba, amb l’objectiu de suprimir tant com sigui possible la presència de l’amiant i els seus derivats en tot l’àmbit del metro.

L’inventari complet serà el punt de partida d’un pla de desamiantació a desenvolupar els pròxims anys.

En paral·lel, s’han començat a fer reconeixements mèdics específics per al personal de Metro potencialment exposat a materials amb contingut d’amiant, que complementen el programa oficial de vigilància de la salut pel mateix motiu, que ja segueix una part de la plantilla. Els reconeixements són voluntaris i hi pot participar tot el personal que al llarg de la seva vida laboral hagi treballat als departaments de Material Mòbil, Senyals i Comunicacions, Tramvia Blau i Manteniment d’Estacions i que estan en actiu.

La posada en servei d’aquest web, que està dirigit als treballadors del Metro de Barcelona, és donar-los totes les respostes necessàries als dubtes o qüestions que puguin tenir referent a la detecció d’amiant al metro, que els donin la tranquil·litat necessària per a desenvolupar la seva tasca, amb total seguretat.

SECCIONS DE LA WEB

El context

On s’hi publicaran post referents a la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Salut

Es tracta d’un espai on s’informarà de tots els aspectes relacionats amb la salut dels treballadors del Metro de Barcelona, relacionats amb la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Comunicats

Es tracta d’un espai on s’hi recopilen tots els comunicats, interns i externs, sobre la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Informació del web

On s’hi trobarà l’objectiu del web i les normes de participació.

Ves-hi

Surt de dubtes!

Una secció de preguntes i respostes on els treballadors, anònimament i sempre que acompleixin les normes de participació, tindran la possibilitat de fer preguntes relacionades amb la presència de l’amiant al metro de Barcelona, les mesures de protecció que s’hagin pres i qualsevol altre qüestió que preocupi als treballadors de Metro de Barcelona. Les preguntes, un cop contestades per la direcció, es publicaran al mateix espai.

Ves-hi

Documents

Es tracta d’un espai on s’hi recopila tota la informació, informes tècnics i altres documents que es vagin generant sobre la situació de l’amiant al Metro de Barcelona.

Ves-hi

Enllaços d'interès

Accés directe als lloc web amb la normativa i llocs d’interès, relacionats amb la situació de l’amiant a nivell nacional i europeu.

Ves-hi

Per accedir-hi es pot fer directament a l’adreça www.metrorespon.cat o bé a través de l’accés habilitat a la intranet corporativa.